Grand Prix Służb Mundurowych 2007

Terminarz Zawodów
GRAND PRIX SŁUŻB MUNDUROWYCH woj. ZACHODNIOPMORSKIEGO w WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 2007r

Data Organizator Miejsce
14.04 KPP Stargard Rzeka Świniec
12.05 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kostrzynek
26.05 Straż Miejska Sicina k. Pyrzyc J. Gardzko
23.06 Koło Karp Wyspa Pucka - Kamienie
21.07 Gryfino Kanał Ciepły
11.08 Świnoujście Kanał Piastowski

Zmiana terminu ostatnich zawodów z 15.09 na 22.09

 
 
 

R E G U L A M I N 

Imprez organizowanych w ramach cyklu zawodów wędkarskich

GRAND PRIX służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego

/Zasady ogólne/

 1. Regulamin opracowany został w celu ujednolicenia zasad organizacji oraz reguł współ zawodnictwa w zawodach wędkarskich służb mundurowych woj. zachodniopomorskiego.
 2. Zawody wędkarskie przeprowadzają jednostki organizacyjne służb mundurowych.
 3. Wnioski dotyczące zmian w regulaminie mogą składać przedstawiciele jednostek organiza cyjnych służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego organizujące zawody w ramach GRAND PRIX. Ewentualne zmiany wprowadzane będą po przegłosowaniu wię kszościowym (51% przy obecności minimalnej 50% przedstawicieli).
 4. Podczas rozgrywania zawodów obowiązują przepisy Regulaminu Sportowego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. Dopuszcza się zmiany dotyczące wymiarów ochron nych określonych gatunków ryb na łowisku, przez właściciela, na czas trwania zawodów.
 5. W zawodach mogą brać udział przedstawiciele służb mundurowych, emeryci i renciści re sortowi oraz członkowie ich rodzin.
 6. Wyniki osiągnięte w poszczególnych turach, zaliczane będą do klasyfikacji indywidualne i drużynowej Grand Prix służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego.
 7. Opłata startowa wynosi 25 zł od każdego zawodnika startującego w zawodach (seniora). Startowe w przypadku juniorów ustala organizator. W przypadku opłat za łowisko, starto we może ulec podwyższeniu.
 8. Na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych przeznacza się 50% opłaty startowej, a pozostałe środki przeznaczone są na fundusz nagrodowy, końcowej klasyfikacji turnieju.
 9. Osoby przybyłe na zawody, a nie występujące jako zawodnicy (trenerzy, kibice, członko wie rodzin itp.) wnoszą opłatę w wys. 10,- zł, celem pokrycia kosztów posiłku i pamiątek.
 10. Drużyna zgłoszona do zawodów w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pokrywa pełną opłatę startową ustaloną przez organizatora.
 11. Czas rozgrywania zawodów w spławiku wynosi nie mniej niż 3 godziny, a czas na przygo towanie się na stanowisku nie może być krótszy niż 1-dna godzina.
 12. Organizatorzy, którzy podjęli się przeprowadzenia zawodów wędkarskich w ramach edycji Grand Prix, zapewniają:
  a) pełną informację o terminach organizowania imprezy z 10-cio dniowym wyprzedzeniem
  b) informację o wodach, na których zostaną rozegrane zawody i występujących rybostanach,
  c) przekazanie Sędziemu Głównemu zawodów Regulaminu Zawodów Grand Prix w celu ujednolicenia zasad obliczania punktacji indywidualnej i drużynowej,
  d) posiłku regeneracyjnego wraz z napojami,
  e) niezwłoczne przekazanie wyznaczonej osobie całości dokumentacji z przeprowadzo nych zawodów oraz zgromadzonego funduszu nagrodowego Grand Prix.
 13. 13.Kwalifikacje końcowe Grand Prix ustalone zostaną:
  - drużynowo – suma miejsc zdobytych przez drużynę na poszczególnych zawodach,
  - indywidualnie – na podstawie punktacji dodatniej, malejącej; I-sze miejsce – 50 pkt, II-gie miejsce 48 pkt., dalsze miejsca o 2 pkt mniej …., X-te miejsce – 32 pkt., a od miejsca XI-tego – o 1 pkt mniej.
 14. 14.Ustalenie punktacji indywidualnej i drużynowej GRAND PRIX, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i upominków przeprowadza organizator ostatnich zawodów, zaliczanych do tego cyklu. Puchary mogą zostać wręczone na zawodach spinningowych o PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE.
 15. 15.W roku 2007 przeprowadzonych zostanie 8 zawodów, z których uczestnictwo w 6- ciu, daje podstawę do sklasyfikowania w turnieju GRAND PRIX.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
GRAND PRIX służb mundurowych woj. zachodniopomorskiego

/Zasady szczegółowe/

 1. Nagrodą główną w każdych zawodach wędkarskich w klasyfikacji drużynowej jest Puchar Komendanta KMP, KPP (Dowódcy, Szefa, Kierownika) jednostki, która organizuje zawody, a dla juniorów dyplomy i upominki rzeczowe.
 2. W rywalizacji drużynowej biorą udział zespoły dwu osobowe, zgłoszone przez poszczególne jednostki organizacyjne służb mundurowych.
 3. Do startu dopuszcza się drużyny zaproszonych przez organizatora gości, drużyny te jednak nie będą ujęte w klasyfikacji Grand Prix.
 4. Jednostki organizujące zawody mogą zgłosić uczestnictwo do 3 drużyn, które mogą być ujęte w klasyfikacji drużynowej Grand Prix, a pozostałe jednostki do dwóch drużyn. Dopuszczone są starty zawodników indywidualnych.
 5. Z uwagi na konieczność przygotowania logistycznego zawodów, drużyny startujące winny dokonać zgłoszenia na 7 dni przed zawodami.
 6. W przypadku startu w zawodach większej ilości drużyn z poszczególnych jednostek, do klasyfikacji Grand Prix zaliczone zostaną wyłącznie drużyny jak w punkcie 4.
 7. Ze względu na specyfikę łowiska /ograniczona ilość miejsc, łodzi itp./, organizator zawodów może zmienić ustalenia odnośnie ilości startujących drużyn.
 8. W przypadku nie stawienia się zawodnika drużyny na zawody, jego wynik dla drużyny liczony będzie – ilość drużyn plus jeden.
 9. Organizator może dokonać podziału łowiska na sektory.
 10. Skład osobowy drużyn rywalizujących w Grand Prix może być zmieniony, pod warunkiem, że przed każdymi zawodami zostanie on jasno określony i zgłoszony organizatorowi. Zmieniani zawodnicy nie mogą być czynnymi kadrowiczami Polski lub Okręgu.
 11. W składzie drużyny przynajmniej jeden z zawodników jest czynny zawodowo albo jest resortowym emerytem bądź rencistą.
 12. W przypadku dokonania zgłoszenia i nie usprawiedliwionej nieobecności drużyny na zawodach, opłata startowa musi być wniesiona dla organizatora w dniu rozgrywania kolejnych zawodów, pod rygorem nie dopuszczenia do dalszego w nich uczestnictwa.
 13. Wyniki uzyskane przez drużynę ustalane są na podstawie sumy małych punktów sektorowych uzyskanych przez zawodników.
 14. W ramach Grand Prix przeprowadzonych zostanie 8 imprez, a do klasyfikacji generalnej zaliczonych zostanie 6 najlepszych wyników uzyskanych przez startujące drużyny, które uczestniczyć muszą w minimum 6 zawodach, aby zostać sklasyfikowane.
 15. Ogłoszenie wyników i wyróżnienie najlepszych drużyn nastąpi na ostatnich zawodach o Puchar Komendanta Mieejskiego Policji w KOSZALINIE, a wręczenie pucharów będzie możliwe na zawodach o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w SZCZECINIE, zamykających sezon sportowy 2007 roku w wędkarstwie.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRAND PRIX SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRAND PRIX SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

/Zasady szczegółowe/

 1. Do klasyfikacji indywidualnej GRAND PRIX zaliczani będą zawodnicy, którzy brali udział w co najmniej w 6 turach zawodów przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do klasyfikacji generalnej, jak w przypadku drużynowej zaliczonych zostanie najlepszych wyników osiągniętych przez startującego zawodnika.
 3. Punktacja w klasyfikacji indywidualnej prowadzona jest w oparciu o uzyskane miejsca sektorowe. Zawodnik z pierwszego sektora traktowany jest na równi z zawodnikiem dru- giego sektora. Za I-sze miejsca w sektorach zawodnicy otrzymują po 50 pkt. Za miejsca II-gie po 48 punktów ….. za miejsce X-te – po 32 punkty, a od miejsca XI-tego – zmniejszenia wynoszą o 1 punkt. Zawodnik nieobecny na zawodach nie otrzymuje żadnych punktów (0).
 4. Startujący w zawodach zawodnicy – goście nie mają wpływu na klasyfikację indywidua- ną Grand Prix /nie są do niej uwzględniani/.
 5. Organizator ma możność ograniczenia ilości startujących zawodników /specyfika łowiska/ poza sklasyfikowanymi w Grand Prix.
 6. Ogłoszenie wyników, wyróżnienie najlepszych wędkarzy nastąpi na ostatnich zawodach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w KOSZALINIE. Wręczenie pucharów za awycię stwo indywidualne w GRAND PRIX jest możliwe na zawodach o Puchar Komendanta Wo jewódzkiego w Szczecinie, które będą kończyć sezon