Grand Prix Służb Mundurowych 2010

Na spotkaniu w dniu 13.04.br. Zespół Organizacyjny X-tej edycji GRAND-PRIX SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ustalił, iż podstawowe zasady regulaminu GP oraz zasady klasyfikacji drużynowej i indywidualnej

Grafik zawodów 2010

 1. 15.05 - Wapnica - KPP Stargard
 2. 29.05 - Stary Kostrzynek Trzcińsko Zdrój - Straż Graniczna Chojna
 3. 26.06 - Sicina - Puchar J.Kusztala
 4. 10.07 - Mniszki - WKU
 5. 14.08 - Wyspa Pucka - Koło PZW Karp
 6. 25.09 02.10 - Dolna Odra - SE i RP

UWAGA! Grand Prix przeniesiono z 25 września na 02 pażdziernika, miejsce i godzina rozpoczęcia bez zmian. (Dolna Odra - godz. 8.00)

Wszelkimi dodatkowymi informacjami służą Koledzy:

 1. Ryszard Borek – Chojna – tel.91- 414 38 46 , kom. 501 776 051 ;
 2. Kazimierz Jóźwiak – Szczecin – tel.91- 434 70 63 , kom. 602 501 522;
 

Regulamin imprez organizowanych w ramach cyklu zawodów wędkarskich GRAND PRIX Służb Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

/Zasady ogólne/

 1. Regulamin opracowany został w celu ujednolicenia zasad organizacji oraz reguł współzawodnictwa w zawo-dach wędkarskich służb mundurowych woj. zachodniopomorskiego.
 2. Zawody wędkarskie przeprowadzają jednostki organizacyjne i stowarzyszenia służb mundurowych.
 3. Wnioski dotyczące zmian w regulaminie mogą składać przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego organizujące zawody w ramach GRAND PRIX. Ewentualne zmiany wprowadzane będą w wyniku głosowania większościowego (50% +1, przy obecności minimalnej 50% przedstawicieli).
 4. Czas rozgrywania zawodów spławikowych wynosi nie mniej niż 3 godziny, a czas przygotowania się zawodnika na stanowisku nie może być krótszy niż 1-dna godzina.
 5. Podczas rozgrywania zawodów obowiązują przepisy Regulaminu Sportowego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. Dopuszcza się zmiany dotyczące wymiarów ochronnych określonych gatunków ryb na łowisku, przez właściciela, na czas trwania zawodów. 
 6. W zawodach mogą brać udział przedstawiciele służb mundurowych, emeryci i renciści resortowi, członkowie ich rodzin, a także inne osoby w sposób trwały uzupełniające składy drużyn.
 7. W oparciu o wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa Grand Prix służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego. Za prowadzenie klasyfikacji oraz rozstrzyganie spraw spornych odpowiadać będzie specjalnie powołana komisja (jury).
 8. W turnieju Grand Prix służb mundurowych roku 2008, przeprowadzone zostanie 5 tur zawodów w wędkarstwie spławikowym, a udział w 4 zawodach, daje podstawę do uwzględnienia w poszczególnych klasyfikacjach.
 9. Opłata startowa na poszczególne zawody wynosi 50 zł. od każdego zawodnika(seniora). Wysokość startowego w przypadku juniorów ustala organizator zawodów. 
 10. Na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych przeznacza się do 20 zł z opłaty startowej, a pozostałe środki 30 zł stanowią fundusz Grand Prix z przeznaczeniem na nagrody i upominki uczestników klasyfikacji końcowej turnieju.
 11. Osoby przybyłe na zawody, a nie występujące jako zawodnicy (trenerzy, kibice, członkowie rodzin itp.) wnoszą opłatę w wysokości do 15,- zł, celem częściowego pokrycia kosztów posiłku i pamiątek.
 12. Drużyna zgłoszona do zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pokrywa 40% opłaty startowej.
 13. Organizatorzy, którzy podjęli się przeprowadzenia zawodów wędkarskich w ramach Grand Prix, zapewniają:
  a) pełną informacją o terminach organizowania imprezy z 10-cio dniowym wyprzedzeniem,
  b) wodach, na których zostaną rozegrane zawody, występujących rybostanach,
  c) przekazania Sędziemu Głównemu zawodów Regulaminu Zawodów Grand Prix w celu ujednolicenia zasad obliczania punktacji indywidualnej i drużynowej,
  d) posiłku regeneracyjnego wraz z napojami, bądź zorganizowania pikniku wędkarskiego,
  e) niezwłoczne przekazanie jury całości dokumentacji z przeprowadzonych zawodów oraz zgromadzonego funduszu Grand Prix
 14. Klasyfikacje końcowe GRAND PRIX ustalone zostaną: - drużynowo – suma miejsc zdobytych przez drużynę na poszczególnych zawodach, - indywidualnie – na podstawie punktacji dodatniej, malejącej; I-sze miejsce – 50 pkt, II-gie miejsce 48 pkt, dalsze miejsca o 2 pkt mniej…..., X-te m-sce – 32 pkt., a od miejsca XI-tego kolejno o 1 pkt mniej.
 15. Ustalenia punktacji indywidualnej i drużynowej Grand Prix oraz ogłoszenia wyników dokona jury, a wręczenie pucharów, nagród i upominków przeprowadzi organizator ostatnich zawodów zaliczanych do tego cyklu.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GRAND PRIX służb mundurowych woj. Zachodniopomorskiego

 1. Nagrodą główną w każdych zawodach wędkarskich w klasyfikacji drużynowej jest Puchar Komendanta KMP, KPP (Dowódcy, Szefa, Prezesa, Kierownika) jednostki, która organizuje zawody.
 2. W rywalizacji drużynowej biorą udział zespoły trzy osobowe, zgłoszone imiennie przez poszczególne jednostki organizacyjne, bądź stowarzyszenia służb mundurowych.
 3. Do startu w zawodach dopuszcza się drużyny zaproszonych przez organizatora gości, jednak ich wyniki nie będą uwzględniane w klasyfikacji Grand Prix.
 4. Opłatę startową drużyny startującej gościnnie ustalać będzie organizator poszczególnych zawodów, na poziomie ponoszonych kosztów.
 5. Jednostki organizujące zawody mogą zgłosić uczestnictwo do 3-ch drużyn, a pozostałe do 2-ch drużyn, które mają zagwarantowane ujęcie w klasyfikacji drużynowej Grand Prix. Dopuszczone są starty zawodników indywidualnych.
 6. Drużyny zamierzające wziąć udział w zawodach, dokonują telefonicznego zgłoszenia imiennego na 7 dni przed wyznaczonym terminem ich przeprowadzenia.
 7. Ze względu na specyfikę łowiska (ograniczona ilość miejsca, stanowisk, łodzi itp.) organizator zawodów może zmienić ilość startujących drużyn. Nie dotyczy to drużyn ujętych w klasyfikacji Grand Prix. 
 8. W przypadku startu w zawodach drużyny zdekompletowanej, jej wynik obliczany będzie; vacat – ilość startujących drużyn plus jeden.
 9. Organizator przeprowadzanych zawodów, dokonuje podziału łowiska na sektory.
 10. Skład osobowy drużyn rywalizujących w Grand Prix może być zmieniony pod warunkiem, że przed każdymi zawodami zostanie on jasno określony i zgłoszony organizatorowi. Wątpliwości ostatecznie rozstrzyga jury. Zmieniani zawodnicy nie mogą być czynnymi kadrowiczami Polski lub Okręgów.
 11. W składzie drużyny przynajmniej jeden z zawodników jest czynny zawodowo albo jest resortowym emerytem bądź rencistą.
 12. W przypadku dokonania zgłoszenia i nieusprawiedliwionej nieobecności drużyny na zawodach, ustala się ryczałt w wysokości 40% opłaty startowej, który winien zostać uregulowany przed kolejnymi zawodami, pod rygorem wykluczenia z kolejnych zawodów.
 13. Wyniki uzyskane przez drużynę ustalane będą na podstawie sumy małych punktów sektorowych uzyskanych przez poszczególnych zawodników.
 14. W turnieju Grand Prix przeprowadzone będzie 5 zawodów spławikowych, a uczestnictwo w 4 stanowić będzie podstawę do uwzględnienia w klasyfikacji generalnej. 
 15. Ogłoszenie końcowej klasyfikacji drużynowej turnieju GRAND PRIX 2008 roku, a także uhonorowanie pucharami nastąpi na ostatnich zawodach z tego cyklu.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRAND PRIX służb mundurowych woj. zachodniopomorskiego

 1. Do klasyfikacji indywidualnej GRAND PRIX zaliczani będą zawodnicy, którzy wezmą udział w minimum 4-ch spławikowych zawodach wędkarskich.
 2. Punktacja w klasyfikacji indywidualnej, prowadzona jest w oparciu o uzyskane miejsca sektorowe. Zwyciężca z pierwszego sektora traktowany jest na równi z zajmującymi pierwsze miejsca w pozostałych sektorach, a odpowiednio kolejne miejsca. I tak: z I-sze miejsce w sektorach zawodnicy otrzymują po 50 punktów. Za miej- sca II-gie po 48 pkt. …. Za miejsca X-te, po 32 punkty, a od miejsca XI-tego zmniejszenia wynoszą o 1 punkt. Zawodnicy nieobecni na zawodach, nie otrzymują żadnych punktów.
 3. Startujący na zawodach goście – nie mają wpływu na klasyfikację indywidualną Grand Prix. (nie są do niej uwzględniani.
 4. Organizator zawodów ma możność ograniczenia ilości startujących zawodników (specyfika łowiska) poza sklasyfikowanymi w Grand Prix.
 5. Ogłoszenie wyników, wyróżnienie 3-ch najlepszych wędkarzy pucharami oraz wręczenie nagród i upominków nastąpi na zakończenie ostatnich zawodów z cyklu Grand Prix.