Protokół 2012-02

Protokół z zebrania Koła PZW „Karp” z dnia 03.01.2012.

Na zebranie przyszło 19 członków koła i zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW, kol.

Marek Siedlewski. Lista obecności w załączeniu (Załącznik 1).

Zebranie otworzył Prezes Koła PZW „Karp” w pierwszym terminie o godz.18:00, a po 15 … minutowym oczekiwaniu na uprawomocnieniu się II terminu zebrania, o godzinie 18:15 i przekazał prowadzenie zebrania wiceprezesowi, kol. Zbigniewowi Stawieckiemu.

Kol. Stawiecki przywitał też gościa, kol. Marka Siedlewskiego, członka Zarządu Okręgowego PZW.

Przedstawiony przez kol. Stawieckiego porządek obrad obejmował (Załącznik 2):

1. Zatwierdzenie przez zebranych skład prowadzących zebranie tj. prowadzącego zebranie – Z.Stawieckiego i protokolanta Piotra Śledziewskiego – skład prowadzących przyjęto

jednogłośnie.

2. Wybór Komisji i Wniosków.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – kol. Bielawski.

4. Sprawozdanie z działalności Koła PZW „Karp” – Prezes kol. K. Jóźwiak.

5. Sprawozdanie z działalności finansowej Koła PZW „Karp” – kol. Walkowiak.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad2. Komisja i Wniosków została wybrana większością głosów: 18 głosów – za, jeden głos – wstrzymujący się i składała się z następujących członków:

a) Andrzej Nowak

b) Tomasz Żarkowski

c) Radosław Gałat

Ad3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bielawski przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Koła PZW „Karp”. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działalności finansowej

Koła PZW „Karp”. (Załącznik 3). Sprawozdanie przyjęto - jednogłośnie.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Koła PZW „Karp” przedstawił Prezes Koła, kol. K. Jóźwiak w postaci prezentacji multimedialnej (Załącznik 4). Min. poddał pod głosowanie zmianę w składzie Zarządu Koła PZW „Karp”, dokonaną 25 stycznia 2012r. z powodu odejścia członka zarządu kol. Dariusza Wachcioskiego, na jego miejsce został zaproponowany kol. Tomasz Żarkowski. Zmianę składu Zarządu Koła PZW „Karp”, po głosowaniu, przejęto jednogłośnie.

Prezes Koła poinformował zebranych o zmianie sposobu zakupów znaczków i pozwoleń za wędkowanie w 2012 roku. Teraz można to dokonywać w czasie godzin otwarcia sklepu wędkarskiego

„Nemo” na ul. Wojska Polskiego u kol. Marcina Bukowskiego .

Przedstawił i poddał pod dyskusję „Terminarz zawodów wędkarskich na rok 2012”. W wyniku różnych głosów na ten temat, po dyskusji ustalono, że miejsca i terminy zostają takie jak są w terminarzu umieszczonym na stronie internetowej www.dorsz.com.pl, a także na wywieszce w sklepie wędkarskim „Nemo” z zastrzeżeniem, że w przypadku wysokiej wody na Odrze, nowe miejsce zawodów dla danego terminu zostaną ogłoszone odpowiednio wcześniej. Terminarz przyjęto, po dyskusji, jednogłośnie.

Ad 5. Sprawozdanie finansowe koła PZW „Karp” przedstawił kol. Walkowiak (Załącznik 5). Na zakończenie roku 2011r. w kasie Koła zostało 0,00 zł, natomiast w kasie Okręgu PZW zostało 259 zł.

Sprawozdanie, po przegłosowaniu, przyjęto jednogłośnie. Ad 6.

1. Dyskusję i wolne wnioski otworzył kol. Gołat Radosłw poddając do rozważenia nową formę przyznawanych nagród w czasie zawodów wędkarskich. Zaproponował, aby ograniczyć ilość miejsc nagradzanych upominkami rzeczowymi, a tak wygospodarowane środki przeznaczyć na nagrody o większej wartości i jakości.

W tej sprawie zabrała głos kol. Zofia Jóźwiak stwierdzając, aby traktować zawody jako spotkanie towarzyskie z elementami rywalizacji, które ma zachęcić do wędkowania wiele osób, traktować je hobbystycznie i cieszyć się z wygranych drobnych nagród rzeczowych.

Kol. Kazimierz Jóźwiak i kol. Walkowiak, kupujący sprzęt na nagrody, przedstawili tę sprawę od strony finansowej i organizacyjnej. Koła nie stad na wysoki nagrody rzeczowe i w miarę możliwości trzy nagrody są o większej wartości, a inne tzw. drobiazgi stanowią tylko drobne wynagrodzenie za wysiłek włożony, przez uczestników zawodów, w ich zdobycie a jednocześnie obejmowały jak największą liczbę uczestników. Przedmioty te są kupowane w hurtowniach, mają ceny hurtowe i nie należy, po cenie zakupu, oceniać dany sprzęt, w detalu ten sam przedmiot jest odpowiednio droższy.

W przyszłość zwrócą też uwagę na to aby kupować rzeczy, które się „zużywają”, np. woblery, błystki, linki, żyłki znanych firm, tak aby „mistrzowie wędkarscy”, którzy często wygrywają mieli z czego wybierać.

Padły też propozycje dawania bonów pieniężnych, jako formy nagród, ale zostało to potraktowane jako niezasadne.

W konkluzji ww. dyskusji padły słowa o tym, że spotykamy się aby przeżyd przygodę wędkarską z elementami rywalizacji, a nie tylko dla nagród i dotychczasowa forma przyznawania miejsc nagradzanych zostanie utrzymana na przyszłośd.

2. W dalszej dyskusji kol. Zbigniew Stawiecki poruszył sprawę ochrony środowiska w miejscach do wędkowania. Zaproponował nawet podjęcie uchwały do Zarządu Okręgu PZW w sprawie spowodowania aby przy zbiornikach wodnych zarządcy wód umieszczali odpowiednią ilości koszy na śmieci. W tej sprawie głos zabrał kol. M. Siedlewski stwierdzając, że dotychczasowe akcje zbierania śmieci, przed sezonem i po sezonie wędkarskim, nie dały spodziewanego rezultatu, z powodu oporów Gmin przed ponoszeniem kosztów transportu, tak zebranych śmieci, na śmietniska. Często zebrane śmieci stoją w workach bezpaoskie, wiele dni na poboczu i są narażone na roznoszenie przez dzikie zwierzęta. I jeżeli jakieś Koło wędkarskie chciałoby zrobid tego typu akcje, to należałoby odpowiednio wcześniej poinformowad Gminę, o terminie i miejscu składowania zebranych śmieci - najlepiej na piśmie, tak aby Gmina była na to przygotowana i ustosunkowała się do tej akcji. Także kol. M. Siedlewski przekazał nieoficjalna informację od Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego o ich akcji wzmożonych kontroli połowów wędkarskich na morzu. Szczególnie chodzi o przestrzeganie wymiarów ochronnych i ilości złowionych ryb (dorszy) w czasie połowów morskich.

Zarząd Główny PZW nie jest zainteresowany w zmianie przepisów dotyczących połowów morskich, tak aby dostosować je do hobbystycznego wędkowania morskiego. Natomiast sprzeczność interesów widzą zawodowi rybacy, widząc konkurencję w wędkarzach, którzy „wyławiają” „ich” limity połowowe.

3. Kol. Walkowski poruszył sprawę okolicznościowych znaczków Koła PZW „Karp” z okazji nadchodzącego 30-lecia istnienia koła, przedstawił sprawy finansowe i organizacyjne w tej sprawie. I tak koszt jednego znaczka wynosi ok. 8 zł, przy zamówieniu ich w ilości od 50 do 80 szt. Koszt ogólny ok 450 zł. Uchwałą zebranych członków Koła postanowiono, że znaczki zostaną kupione z pieniędzy Koła, w zamian za brak nagród rzeczowych na jednych czy dwóch zawodach wędkarskich. Oprócz tego kol. Walkowski przedstawił sprawę uzupełnienia sprzętu dodatkowego, do wcześniej kupionego kociołka, wykorzystywanego do gotowania potraw, na zawodach wędkarskich. Dotyczy to zakup, butli gazowej i pokrywy do kociołka. Postanowiono, że pieniądze na ten cel zostaną wygospodarowane z pieniędzy składkowych (mniejsza ilośd napojów) przy okazji zawodów wędkarskich, tj. z sumy dwudziestu złotych, zbieranych od zawodników - 3 złote zostają odłożone na ww. sprzęt.

4. W dalszej części wolnych wniosków, kol. K. Jóźwiak ogłosił informację o zawodach wędkarskich z lodu, organizowane na Jeziorze Miejskim w Chociwlu, w dniu 11 lutego, a potem w Przybiernowie w dniu 12.lutego przez tamtejsze koła PZW, z możliwością zgłoszenia trzy osobowych drużyn z koła „Karp”. Drużyny należy zgłaszad do dnia9 lutego u Kol Stawieckiego.

5. Niektórzy członkowie zaproponowali właścicielowi strony www.dorsz.com.pl, aby stworzył na tej stronie tzw. Forum, z możliwością wymiany wiadomości, spostrzeżeo i uwag dotyczących działalności wędkarskich członków Koła PZW „Karp”.

6. Komisja Wniosków zanotowała następujące uchwały:

a) Uchwała w sprawie ilości i jakości nagród przyznawanych na zawodach wędkarskich – przyjęto pozostawienie dotychczasowego sposobu zakupu i formy przyznawania nagród na zawodach.

b) Wniosek o ustanowienie Pucharu „Najlepszego Wędkarza Roku” w Kole PZW „Karp” dla członka koła, który osiągnął najlepsze wyniki w zawodach wędkarskich – wniosek przyjęto jednogłośnie.

Na ty m zebranie zakooczono.

Protokółował

kol. Piotr Śledziewski