Protokół 2012-12

Szczecin 12.12.2012 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KOŁA PZW NR 82 „KARP”

W DNIU 12.12.2012 ROKU.

Na zebranie przybyło 20 członków koła (wg załączonej listy obecności) oraz zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie kol. Marek Siedlewski.

Przybyłych na zebranie przywitał Prezes Koła PZW „Karp”, kol. Kazimierz Jóźwiak i ogłosił, że z owodu braku kworum, zebranie zostanie otwarte w drugim terminie, o godzinie 18:15. W przewidywanym II terminie Prezes Koła, przekazał dalsze prowadzenie zebrania wice-prezesowi, kol. Zbigniewowi Staweckiemu.

Kol. Zbigniew Stawiecki przedstawił porządek zebrania i poddał go przegłosowaniu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek zebrania zawiera Załącznika nr 1:

Porządek zebrania:

1) Rozpoczęcie zebrania i wybór Prowadzącego i Sekretarza zebrania.

2) Zatwierdzenie porządku obrad zaproponowanego przez Prowadzącego zebranie.

3) Sprawozdanie z rocznej działalności Koła „Karp” (przedstawi prezes K.Jóźwiak). Prezentacja komputerowa

4) Sprawozdanie finansowe (przedstawi skarbnik koła M. Walkowski).

5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (przedstawi Przewodniczący Komisji- Zbigniew Gąsowski).

6) Wybór Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

7) Uzyskanie absolutorium dla odchodzącego Zarządu Koła poprzedniej kadencji.

8) Wybory Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9) Dyskusja i wolne wnioski (wypowiedź zaproszonego Gościa).

10) Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

11) Zakończenie zebrania.

Ad 1, 2. Porządek zebrania został zaakceptowany przez zebranych członków Koła PZW „Karp” bez zastrzeżeń oraz zaakceptowano Prowadzącego Zebrania (kol. Z. Stawiecki) oraz Sekretarza Zebrania (kol. P. Śledziewski) i dalsze prowadzenie zebrania, wg porządku zebrania, kontynuował kol. Z. Stawiecki.

Ad 3. Sprawozdanie z rocznej działalności koła przedstawił Prezes Koła Karp kol.

Kazimierz Jóźwiak w postaci prezentacji multimedialnej. Członkowie Koła PZW Karp z dużym zainteresowaniem obejrzeli prezentację zawierającą dorobek i osiągnięcia wędkarskie członków Koła „Karp” w minionym roku. W skrócie - Koło „Karp” posiada 139członków, zgodnie z poprzednimi ustaleniami wyprodukowano 100 znaczków okolicznościowych, rozstrzygnięto zawody na Najlepszego Wędkarza Koła oraz ogłoszono wyniki na Najdłuższego Dorsza. Powyższe wyniki zawiera załącznik Nr 2.

Ad. 4. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik koła M. Walkowski, treść sprawozdania zawiera załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Członkowie Koła PZW „Karp” nie zgłosili żadnych uwag merytorycznych do sprawozdania. Na koniec roku w kasie 2Koła zostało 326,76 zł. Jednocześnie Skarbnik Koła przedstawił w skrócie jakie będą obowiązywały składki PZW i inne opłaty w roku 2013 (nowością w tych opłatach to, że pojawiła się opłata za troling). Szczegóły opłat znajdują się na stronach Internetowych PZW.

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Zbigniew Gąsowski, treść sprawozdania zawiera załącznik nr 4, do niniejszego protokołu. Członkowie Koła PZW „Karp” nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania i to sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad.6. Na członków Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni kol.:

1. Piotr Śledziewski

2. Andrzej Nowak

3. Szajek Waldemar

Na członków Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej zostali zgłoszeni kol.:

1. Czesław Wiznerowicz

2. Lemański Janusz

3. Edmund Kolasa

Kandydatów do Komisji przegłosowano 19-toma głosami za i z jednym głosem wstrzymującym się.

Ad. 7. Poddano pod głosowanie udzieleni absolutorium dla odchodzącego dotychczasowego Prezesa i Zarządu Koła PZW „Karp”. Absolutorium przyjęto dwudziestoma głosami przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 8. Wybory nowych Władz rozpoczęto od ustalenia sposobu głosowania – przyjęto sposób głosowania jawny, 19 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wybory przeprowadziła Komisja Wyborczo-Skrutacyjna i ogłosiła listę kandydatów na Prezesa. Na tej liście był jeden Kandydat, kol. Kazimierz Jóźwiak. Po głosowaniu z jednym głosem wstrzymującym a 19-toma za, nowym Prezesem Koła został kol. Kazimierz Jóźwiak.

Dokonano wyboru Członków Zarządu Koła ‘Karp” i jednogłośnie zostali nimi:

1. Członkowie Zarządu Koła:

a) Zbigniew Stawiecki

b) Marian Walkowski

c) Marcin Bukowski

d) Tomasz Żarkowski

e) Edmund Kolasa

f) Andrzej Nowak

2. Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie:

a) Tadeusza Bielawskiego

b) Czesława Wiznerowicza

c) Zbigniewa Gąsowskiego

3. Na Delegata na zjazdy Okręgowe PZW, wybrano jednogłośnie:

a) Zbigniewa Stawieckiego oraz jako jego zastępcę:

b) Mariana Walkowskiego

Ad. 9. Po dziesięcino minutowej przerwie głos zabrał zaproszony przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie kol. Marek Siedlewski, stwierdził, że najistotniejsze informacje dotyczące PZW są na ich stronie internetowej. Natomiast chciałby przedstawić kilka swoich uwag na temat np. trolingu, stwierdzając zasadność wprowadzenia tego typu opłaty z powodu, że ten sposób łowienia przyczynia się do uszkadzania bardzo dużo ryb, łapią się sztuki nie wymiarowe, które wypuszcza się (lub nie) do wody, okaleczone.

Wypowiedział się też o pozyskiwaniu ikry ryb łososiowatych i zarybianiu rzeki Regi smoltem łososia a także o znakowaniu smoltów poprzez obcinanie płetwy tłuszczowej. Na tej podstawie stwierdzono, ze ok 15-20% łososia w rzece Rega pochodziło z zarybiania.

Świadczy to też o tym, że naturalne tarliska w rzece Rega ulegają degradacji. I na ten temat wywiązała się dyskusja.

Stwierdzono, że nadmierna nieprzemyślana melioryzacja rzek i ich „wyprostowywanie” doprowadza do utraty przez rzeki walorów rzek naturalnych z odpowiednimi warunkami do życia i tarła ryb.

Działalność członków kół wędkarskich min. powinna polegać na wzmożonej presji na władze marszałkowskie aby wprowadzały w tej dziedzinie korzystne zmiany.

Kol. M.Siedlewski przekazał również informacje na temat pozyskiwania przez Okręg PZW środków unijnych (prace w toku), na remont zbiornika Siecino i jego okolic.

Kol. Stawiecki zapytał odnośnie zarybianie rzeki Iny i Regi. Wg słów kol. M. Siedlewskiego smolty wpuszcza się do tej rzeki, z której pochodzi ikra. I tak jest w stosunku do rzeki Regi, natomiast Ina nie posiada już rodzimych ryb łososiowatych (dokumentnie zniszczono populację rodzimą w tej rzece) i dlatego do tej rzeki wpuszcza się smolty z rzeki Rega. Stopniowo ta sytuacja powinna się zmieniać w miarę „naprawiania” się rzeki.

Powinno się wzmóc ochronę tarlisk przez Policję, Straż Rybacką w ramach szerokiej współpracy w całym Województwie a nie w Okręgach. Miejscowi kłusownicy znają miejscowych strażników i wiedzą kiedy oni wyruszają w teren i w ten sposób cała akcja ochrony nie daje rezultatu. Podsumowując stwierdził, że słabość w ochronie tarlisk i tarlaków wynika z przyczyn administracyjnych, braku pieniędzy i tym samym ograniczonejdziałalnosci straży rybackiej.

Nadal członków koła porusza fakt działalności rybackiej na wodach PZW i jak na poprzednich zebraniach w tej sprawie wypowiedział się kol. M. Siedlewski opowiadając o zasadach przetargowych i o działalności rybackiej jako jeden z wymogów przetargowych.

Stopniowo w tej sprawie zapadają korzystniejsze decyzje ale nadal operaty wodno-prawne działają na starych zasadach (socjalnych a nie biznesowych) do czasu, aż nadejdzie termin nowych przetargów. Dotychczasowe umowy są tak skonstruowane, że nie można ich ani zmienić ani wypowiedzieć. Przy nowych umowach te sprawy będą szczegółowo regulowały.

Jak dotychczas nie rozwiązywalna jest sprawa obopólnych świadczeń wędkarskich dla różnych Okręgów, na zasadach porozumień. „Nadbrzeżne” Okręgi maja dużą presje wędkarzy przyjezdnych latem, którzy składki opłacają u „siebie”, np. na południu kraju, gdzie wędkarze z nadbrzeżnych okręgów nie zapuszczają się w takiej dużej ilości. Pieniądze z tych składek zasilają budżet, nie tam gdzie się łowi ryby, ale tam gdzie wędkarz przynależy.

„Aby wody Regalicy były dostępne wędkarzom PZW, bez dodatkowych opłat, należy stanąć do następnego przetargu i je wygrać i przyznawać prawo gospodarowania rybackiego innym podmiotom na własnych warunkach– też padły takie słowa w prowadzonej dyskusji.

Innym problemem z ochroną tarlisk i tarlaków jest ich pozyskiwanie od rybaków zamiast tworzyć w ramach PZW własnych brygad i wtedy byłaby większa kontrola nad ilością łowionych tarlaków i nad ikrą.

Ponownie Kol. M.Siedlewski tłumaczył też niezorientowanym członkom Koła „Karp” obecne zasady „przydzielania” wód do gospodarki rybackiej różnym podmiotom. I tak:

- wszystkie wody należą do Państwa, użytkownicy mogą ją tylko dzierżawić a nie kupić;

- na dzierżawę określonych wód ogłasza się konkurs przetargowy, gdzie brane są pod uwagę składane oferty dotyczące: czynszu (mniej istotny składnik – stosunkowo nie duży koszt),

- oraz co ważniejsze, ile nakładu finansowego (na np. zarybianie), przyszły dzierżawcza, zamierza włożyć w zagospodarowanie dzierżawionej „wody”.

Z określeniem - ile nakładu ponoszą poszczególni dzierżawcy na zarybiane? stanowi odrębny problem, ponieważ nie ma mechanizmów ich kontroli. Samo pokazanie faktury na zakup materiału zarybieniowego, nie świadczy o przeprowadzonej fizycznej akcji zarybieniowej.

Dyskutanci podkreślali skromne możliwości przeciwdziałaniu połowów kłusowniczych a jedną z nich jest niekupowaniu ryb od pokątnych handlarzy.

Z inną sprawą było pytanie odnośnie tworzenia stron internetowych przez indywidualne koła wędkarskie, a nie przez oficjalne strony Okręgu PZW. M. Siedlewski odpowiedział, że nie ma formalnych przeszkód tworzenia takich stron. Poruszono też sprawę prowadzenia strony internatowej Koła „Karp” i w tym przypadku padła propozycja, aby w pewnych stopniu zrekompensować właścicielowi tej strony kosztów prowadzenia strony a jeżeli nie, to przynajmniej zwrot kosztów druku różnego rodzaju dyplomów i pism, w postaci zakupu tonera i papieru (na faktury). Prezes Koła, który prowadzi powyższe zadania, nie wyraził chęci aby rekompensowano mu w/w koszty.

Prezes Koła zachęcał członków do uczestniczenia w Forum, które założył na stronie internetowej, a także kol. Stawiecki zaproponował aby poprzez tą formę kontaktu, podawać terminy i miejsca zawodów w roku 2013. Poddał też pod głosowanie upoważnienia Zarządu Koła do ustalenia terminarza i miejsca przyszłych zawodów wędkarskich. – przegłosowano tą prośbę jednogłośnie.

Jeden z kolegów zaproponował aby zwiększyć kwotę dofinasowania (obecnie jest 100 zł) uczestnikom wyjeżdżającym na zawody Okręgowe PZW. Kol. Stawiecki odpowiedział na to, że ze względu na finanse Koła „Karp” nie będzie zwiększenia w/w wymienionej kwoty.

Ad 10. Ostatecznie członkowie Koła „Karp” przegłosowali wnioski:

a) że po przedstawieniu faktury skarbnikowi Koła, należy zwrócić koszty zakupu tonera i papieru Prezesowi Koła „Karp” oraz

b) że upoważniają członków Zarządu o ustalenie terminów i miejsc zawodów w roku 2013.

Na tym zebranie Koła PZW „Karp” zakończono.

Protokół wykonał kol. Piotr Śledziewski